top of page

Kamikawa Taisetsu "Hekiun-Gura" in Obihiro